De statuten zijn vrijwel gelijk aan de standaardstatuten die door de Fotobond aan de Afdelingen ter beschikking zijn gesteld.
De statuten van de Afdeling Gelderland Zuid kunt u hier downloaden.
U kunt de Algemene statuten van de Afdelingen hier downloaden vanaf de site van de Fotobond.

We hebben nog geen huishoudelijk reglement. Hieronder vindt u hier een aanzet voor. Dit stuk staat dus nog ter discussie en een definitief stuk moet door de algemene ledenvergadering vastgesteld worden. Verbeteringen kunnen naar de secretaris via e-mail verzonden worden, maar het is ook mogelijk contact hierover op te nemen met de voorzitter (voorzitter.gldzuid@gmail.com of 06 – 41699469.)

Afspraken binnen de Afdeling Gelderland Zuid
(Huishoudelijk Reglement)

Contributie

De aangesloten clubs betalen jaarlijks een bijdrage aan Fotobond Afdeling Gelderland Zuid. Alleen als de clubs hun contributie hebben afgedragen komen zij in aanmerking voor subsidies en ondersteuning van de Afdeling. De contributie bestaat uit een afdracht per club (€5,00) en een aanvullende afdracht per clublid (€0,75).
Persoonlijke leden betalen geen contributie aan de Afdeling.
De contributie wordt besteedt aan het subsidiëren van Afdelingsactiviteiten, huur van zaal Luiking in Didam (ALV), organisatie van mentoraten, secretariaats- en andere bestuurskosten.

Werkzaamheden van het bestuur

voorzitter
De voorzitter leidt de vergaderingen en bijeenkomsten van Fotobond Afdeling Gelderland Zuid en regelt met de andere bestuursleden alle zaken van de Afdeling.
secretaris
De secretaris stelt datum, tijd en plaats van vergaderingen vast en bereidt de agenda voor. De secretaris voert de correspondentie namens de Afdeling, houdt de notulen van vergaderingen bij en stelt de leden tijdig op de hoogte van te houden vergaderingen, bijeenkomsten en clubtochten. De secretaris bereidt in overleg met de overige bestuursleden het jaarprogramma voor en nodigt sprekers uit. Op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering brengt de secretaris namens het bestuur verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar.
penningmeester
De penningmeester is belast met het beheer van de Afdelingskas. Op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering in maart brengt de penningmeester schriftelijk verslag uit over het beheer en dient een begroting in voor het komende kalenderjaar. Verder zorgt de penningmeester voor het innen van de contributie. Bij zijn aftreden zorgt de penningmeester ervoor dat een in goede orde verkerende boekhouding overgedragen wordt. Na akkoordbevinding door de kascommissie wordt de penningmeester van alle verantwoordelijkheid ontheven.
bestuurswisseling

De bestuursleden worden gekozen voor een periode van vijf jaar. Na een periode van 5 jaar treden de voorzitter en penningmeester af in een even jaar en de secretaris en overige bestuursleden treden af in een oneven jaar. De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar en zonder tegenkandidaten wordt hun functie automatisch verlengd. Als er tegenkandidaten zijn wordt er schriftelijk gestemd op de algemene ledenvergadering.
De bestuursleden mogen tussentijds hun functie beëindigen. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden nieuwe bestuursleden benoemd.

Het aftreedschema van het huidige bestuur:[table id=3 /]

Afdelingsactiviteiten

Portfolioavond (1x per jaar in november)
Bilderbergavond (1x per jaar in maart-mei)
Regionale Digitale Fotowedstrijd (1x per jaar in april(uitslag met bespreking))
Afdelingslezing (2x per jaar)

Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.